under construction  // yapım aşamasında


                             


e-mail: meryem.yavuz@yahoo.com

linkedin: Meryem Yavuz

skype: meryem_yavuz

twitter: @MeryemYavuz

GSM: +90 532 677 91 30